Ραδιοφωνικός σταθμός
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης των Στερεωτών «Παναγία των Ξένων» προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση ακινήτου (ισογείου καταστήματος) ιδιοκτησίας Ιερού Ναού, επί της οδού ( Νικηφόρου Θεοτόκη αρ.26 Κέρκυρα ), την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 10 το πρωί στο γραφείο του Ιερού Ναού επί της οδού πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα αρ. 1 με τους εξής όρους:

Α) Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  από 7ης Αυγούστου 2020 και θα λήγει την 31η Ιουλίου 2025

Β) η τιμή εκκίνησης της μίσθωσης θα είναι 1.400€ μηνιαίως συν το ανάλογο χαρτόσημο και η χρήση θα είναι καθαρά για επαγγελματική.

Γ) ο πλειοδότης θα καταθέσει μετά την λήξη της δημοπρασίας άμεσα 2(δύο) ενοίκια στον αριθ. Λογαριασμού τραπέζης του Ιερού Ναού, (ΙΒΑΝ: GR5901406810681002101150139

Δ) Εάν δεν υπάρξει συμμετοχή στον δημόσιο διαγωνισμό μέχρι την 11ην πρωινήμ ώρα, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μια εβδομάδα μετά την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 10 το πρωί στον ίδιο χώρο.

Ε) Οι οποιεσδήποτε επισκευές του ακινήτου θα βαρύνουν τον μισθωτή. Στην δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί, εφ’ όσον τηρούνται οι κάτωθι όροι:

  1. να προσκομίσει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
  2. να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
  3. να προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου

     4 .να προσκομίσει πιστοποιητικό πρωτοδικείου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί το φυσικό πρόσωπο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση.

  1. δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην δημοπρασία υποψήφιοι που οφείλουν ληξιπρόθεσμα μισθώματα στον Ιερό Ναό και όσοι ευρίσκονται σε αντιδικία με την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας.
  2. απαγορεύεται η χρήση του ακινήτου για σκοπούς που δεν συνάδουν προς τους ιερούς κανόνες της εκκλησίας.
  3. μετά την παρέλευση της διακεκανονισμένης ώρας οι προσφορές των πλειοδοτών θα αυξάνονται κατά ποσοστό 5% της προηγούμενης προσφοράς.

 

Κέρκυρα 23 Ιουλίου 2020

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εμφάνισε περισσότερα

WebTeam

Ομάδα ανάπτυξης web, ψηφιακού προφίλ και πολυμέσων Ι.Μ. Κέρκυρας. Live Streaming & Podcasting | Επικοινωνία sms@1sm.gr

Σχετικά άρθρα

X