Ραδιοφωνικός σταθμός
Αποστολικά Αναγνώσματα

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (Ρωμ. 5, 1-10)

Ἀδελφοί, δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

Ἀπόδοση σέ ἁπλή γλῶσσα

Ἀδελφοί, ἀφοῦ  δικαιωθήκαμε διὰ τῆς πίστεως, ἔχουμε εἰρήνη μὲ τὸν Θεὸ  διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ἔχουμεν διὰ τῆς πίστεως καὶ τὴν εἴσοδο  στὴν χάρη αὐτή, στὴν ὁποία στεκόμεθα, καὶ καυχόμαστε  γιὰ τὴν ἐλπίδα μας στὴν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ καυχόμαστε καὶ γιά τίς θλίψεις, διότι γνωρίζουμε ὅτι ἡ θλῖψις παράγει ὑπομονή, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμασμένο  χαρακτῆρα, ὁ δὲ δοκιμασμένος χαρακτὴρας ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶδα δὲν ντροπιάζει, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔχει πλημμυρίσει τίς καρδιές μας διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου ποὺ μᾶς δόθηκε. Διότι ὅταν ἐμεῖς ἤμασταν ἀκόμη ἀδύνατοι, ὁ Χριστὸς πέθανε κατὰ τὸν ὡρισμένο καιρό, ὑπὲρ τῶν ἀσεβῶν. Διότι μετὰ δυσκολίας θὰ πεθάνει κανεὶς γιά ἕναν δίκαιο · γιὰ τὸν ἀγαθὸ  ἴσως νὰ τολμήσει κανεὶς νὰ πεθάνῃ. Ὁ Θεὸς ὅμως ἀποδεικνύει τὴν ἀγάπη Του σ’ ἐμᾶς μὲ τὸ ὅτι, ἐνῷ ἐμεῖς ἤμασταν ἀκόμη ἁμαρτωλοί, ὁ Χριστὸς  πέθανε γιὰ μᾶς. Πολὺ περισσότερο λοιπὸν ἀφοῦ  δικαιωθήκαμε τώρα διὰ τοῦ αἵματός Του, θὰ σωθοῦμε δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ὀργή. Διότι ἐάν, ὅταν ἤμασταν ἐχθροί, συμφιλιωθήκαμε μὲ τὸν Θεὸ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ του, πολὺ περισσότερο, ἀφοῦ συμφιλιωθήκαμε, θὰ σωθοῦμε διὰ τῆς ζωῆς Του.

 

Ετικέτες

WebTeam

Ομάδα ανάπτυξης web, ψηφιακού προφίλ και πολυμέσων Ι.Μ. Κέρκυρας. Live Streaming & Podcasting | Επικοινωνία web@imcorfu.gr

Σχετικά άρθρα

Close