24.7 C
Kerkyra
Σάββατο, 19 Οκτώβριος, 2019

Διακηρύξεις Δημοπρασίων

H Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νήσων δυνάμει της παραγρ. 38 της υπ’ αριθμ. 86/9-1-2019 πράξεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αυτής:

Εκθέτει σε πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/1969 κανονιστική διάταξη «περί εκμισθώσεως των κτημάτων της Εκκλησιαστικής Περιουσίας» ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους όρους του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού σε συνδυασμό με την Κ.Δ 3/1969 (εφαρμοζομένη συμπληρωματικά) περί του τρόπου εκμισθώσεως ακινήτων κ.λπ. ενός αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κειμένου στην θέση «Άγιοι Ανάργυροι» Δ.Δ. Ποταμού Δήμου Κέρκυρας, εκτάσεως 6.015 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. Η πλειοδοτική δημοπρασία διενεργείται δια καταθέσεως (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως) κλειστών γραπτών οικονομικών προσφορών συνοδευομένων με Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του υπό Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικού Τμήματος, στην έδρα των υπηρεσιών της Ιεράς μας Μητροπόλεως και στη ΔιεύθυνσηΙερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων) περιοχή Πλατυτέρας, Κέρκυρα – Τ.Κ. 49100 (Τ.Θ. 438).

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

H Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νήσων δυνάμει της παραγρ. 30 της υπ’ αριθμ. 87/6-3-2019 πράξεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αυτής: Εκθέτει σε πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/1969 κανονιστική διάταξη «περί εκμισθώσεως των κτημάτων της Εκκλησιαστικής Περιουσίας» ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους όρους του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού σε συνδυασμό με την Κ.Δ 3/1969 (εφαρμοζομένη συμπληρωματικά) περί του τρόπου εκμισθώσεως ακινήτων κ.λπ. ενός (1) τουριστικού περιπτέρου, κειμένου εις την περιοχήν Παλαιοκαστρίτσας (πλησίον ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνος), εμβαδού 15 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, με τιμήν εκκινήσεως διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ μηνιαίως πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου.

 

Κέρκυρα,  28 Μαρτίου 2019

Οι όροι και αναλυτικές πληροφορίες δίδονται καθημερινά 9.00 με 13.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής εις την Ιερά Μητρόπολη τηλ. 26610-39409 (κ. Κων/νο Θύμη).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Καναλιών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙΙΡΑΣΙΑΣ

Εκποιήσεως ακινήτου οικοπέδου

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του. ΝΓϊ.Δ.Δ. Ενορίας Ιερού Αγίου Νικολάου Καναλίων σύμφωνα με πράξη αυτού και έγκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών & Διαποντίων Νήσων καθώς επίσης λαβόντες υπόψιν την δοθείσα αντικειμενική αξία από την Δ.Ο.Υ. Κερκύρας, προκηρύσσει την Παρασκευή 26-04-2019 και ώρα 13.00 μ. μ. έως 14.ΟΟμ.μ εις το Γραφείο του εν λόγω Ιερού Ναού ευρίσκομενο κείμενο του Ιερού Ναού πλειοδοτική δημοrιρασία εκποιήσεως ενός κτήματος ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού κείμενο εις θέσιν Μάρμαρο στο δημοτικό διαμέρισμα Κομπιτσίου εκτάσεως 10.945 τμ περίπου με τιμή εκκινήσεως και πρώτης προσφοράς 70.000,00 ευρώ , σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Α.Ν. 2039/39 (ΦΕΚ Α ‘ 455) .

Πληροφορίες καθημερινά σχετικά με το αιcίνιητο και τους όρους της δημοπρασίας της μίσθωσης από 10.00 π.μ – 13.00 μ.μ. στο τηλ  επικοινωνίας (6944143022) π. Παναγιώτης

Κέρκυρα 10-04-2019

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΙΕΡA MONH Υ.Θ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΙΣΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Παλαιοκαστριτίσσης
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

Δυνάμει της με αριθ. Πρωτ. 655 και αριθ. Διεκπ. 185/23-05-2019
εγκριτικής απόφασης του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαπόντιων Νήσων εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές έγγραφες προσφορές και με συνέχιση του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 7.405,49 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Πέτρος –Αμπελάκι» Παλαιοκαστρίτσας, το οποίο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου ακινήτου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής και το οποίο συνορεύει περιμετρικά με το υπόλοιπο ακίνητο ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής και με τον αιγιαλό. όπως αυτό εμφαίνεται στο από Μαΐου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου – μηχανικού Ευστάθιου Μάνθου. με τους εξής όρους:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου της
Ιεράς Μονής την Δευτέρα 17-06-2019 και ώρα 18:00 – 20:00 απογευματινή εντός του Μοναστηρίου.

1- Η χρονική διάρκεια της εκμισθώσεως ορίζεται για εννέα έτη, αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της εγκρίσεως των πρακτικών από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο.

2- Το ελάχιστο ετήσιο όριο του μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται στο ποσόν των ευρώ 20.000,00.

3- Το κατακυρωθέν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς ισόποσες δόσεις και δη την 30η Ιουνίου, την 30η Ιουλίου και την 30η Αυγούστου εκάστου μισθωτικού έτους, μη δικαιουμένου του μισθωτή σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως και εφεξής και θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 5% μετά το πέρας του δευτέρου μισθωτικού έτους και μέχρι την λήξη της μίσθωσης.

4- Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης. Δια της παρούσης ρητά επιβάλλεται στον πλειοδότη μισθωτή ότι:
α) θα υποχρεούται να παραχωρεί χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα πέντε θέσεις
σταθμεύσεις σε τουριστικά λεωφορεία τα οποία θα του υποδείξει ο εκμισθωτής και
β) το χρηματικό αντάλλαγμα δεν θα δύναται να ξεπερνά το ποσόν των ευρώ 4 ημερησίως για τα Ι.Χ αυτοκίνητα και το ποσόν των ευρώ 10 ημερησίως για τα λεωφορεία.

5- Τα εκάστοτε δημοτικά τέλη, καθαριότητας, φωτισμού και αποχετεύσεως, το χαρτόσημο των μισθωτικών αποδείξεων, ως και κάθε άλλη υποχρέωση βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και θα καταβάλλονται από αυτόν αμέσως στα οικεία ταμεία των Οργανισμών, θεωρουμένων και τούτων ως μίσθωμα ως προς τις συνέπειες της μη καταβολής η καθυστέρησης καταβολής αυτών. Ο μισθωτής επίσης θα βαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσης διακηρύξεως, τις νόμιμες κρατήσεις, τα έξοδα και τέλη της συνάψεως της συμβάσεως μισθώσεως.

6- Για κάθε και οποιαδήποτε κατασκευή αναγκαία, ωφέλιμη ή πολυτελή επισκευή που θα απαιτηθεί στο μίσθιο, οποιασδήποτε εκτάσεως, οποιοδήποτε τμήμα αυτού και αν αφορούν αυτές, θα είναι αποκλειστικά υπόχρεος ο μισθωτής και θα παραμένουν προς όφελος του εκμισθωτή και του μισθίου. Αν για την οποιαδήποτε κατασκευή ή επισκευή απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή υπεύθυνος και υπόλογος θα είναι ο μισθωτής απαλλασσόμενης οποιασδήποτε ευθύνης η εκμισθώτρια.

7- Απαγορεύεται στoν μισθωτή να προβεί στην υπομίσθωση ή στην με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς την έγκριση του εκμισθωτή. Η παράβαση του πιο πάνω όρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης και υποχρέωση του μισθωτή να αποδώσει την χρήση του μισθίου στον εκμισθωτή.

8- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τη κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες κάθε φορά αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται στον μισθωτή από την σύμβαση της μισθώσεως, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

9- Στο Ν.Π.Δ.Δ παρέχεται το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστεί σε αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.

10- Οποιοσδήποτε θα μετάσχει στο διαγωνισμό υποχρεούται να γράφει στην αρχική του προσφορά ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

11- Για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε, υποχρεούται να καταθέσει ως εγγύηση στο Ηγουμενοσυμβούλιο ποσό ίσο με το 1/10 του ετήσιου μισθώματος σε χρήμα ή σε τραπεζική επιταγή ημέρας. Στην περίπτωση κατακυρώσεως της δημοπρασίας το προαναφερθέν καταβληθέν ποσόν του 1/10 του ετήσιου μισθώματος θα αποτελεί την εγγύηση της τήρησης των όρων της μισθώσεως και το οποίο θα παραμένει μέχρι λήξεως της μισθώσεως στα χέρια της εκμισθώτριας ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.

Επίσης απαραίτητο για συμμετάσχει στον διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι να προσκομίσει στο ηγουμενοσυμβούλιο πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

12- Το αγροτεμάχιο – μίσθιο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αντικείμενους προς το έργο της Εκκλησίας.

13- Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισμό ως αντιπρόσωπος άλλου θα πρέπει να καταθέσει στο πιο πάνω Ηγουμενοσυμβούλιο κατά την διάρκεια του διαγωνισμού Συμβολαιογραφικό ειδικό πληρεξούσιο ή ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο να έχει βεβαιωθεί η γνησιότητα της
υπογραφής του εντολέα.

14- Κατά τα λοιπά ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και η μίσθωση θα διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Κανονισμού περί Ιερών Ναών και Μονών, του Π.Δ 28-9-1979/ 5-1-1980 περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει κ.λ.π σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 16/1971 Κανονιστική Πράξη (ΦΕΚ 143/20.7.1971 Τ. Α’)

15- Αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος αυτός θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 24-06-2019, τις ίδιες ώρες, στον ίδιο τόπο, χωρίς την επανάληψη νέας διακηρύξεως με βάση τους όρους της παρούσης διακηρύξεως και ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου και με την ίδια διαδικασία.

16- Μετά την προς τον τελευταίο πλειοδότη κοινοποίηση της εγκριτικής πράξεως, αυτός υποχρεούται να εμφανισθεί, χωρίς καθυστέρηση ενώπιον του ανωτέρω Ηγουμενοσυμβουλίου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, άλλος παρερχομένης δεκαήμερης προθεσμίας ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του ιδίου και καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Ιεράς Μονής.

17- Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στην θύρα της Ιεράς Μονής και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.

Κέρκυρα 29-05-2019
Το Ηγουμενοσυμβούλιο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΙΕΡA MONH Υ.Θ  

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΙΣΣΗΣ

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

 

      Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Παλαιοκαστριτίσσης

                   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ    

Δυνάμει της με αριθ. Πρωτ. 655 και αριθ. Διεκπ. 185/23-05-2019 εγκριτικής απόφασης του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαπόντιων Νήσων εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό ένα αγροτεμάχιο  εμβαδού 7.405,49 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Πέτρος – Αμπελάκι» Παλαιοκαστρίτσας, το οποίο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου ακινήτου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής και το οποίο συνορεύει περιμετρικά με το υπόλοιπο ακίνητο  ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής και με τον αιγιαλό, όπως αυτό εμφαίνεται στο από Μαΐου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου – μηχανικού Ευστάθιου  Μάνθου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής την Τετάρτη 07-08-2019 και ώρα 17:00 – 19:00 απογευματινή  εντός του Μοναστηρίου. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θέλουν να πλειοδοτήσουν από κοινού θα πρέπει να υποβάλλουν κοινή γραπτή προσφορά και να προσκομίσουν τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα -δικαιολογητικά για καθένα από αυτούς. Το ποσόν της εγγύησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό στην περίπτωση αυτή δεν θα αυξάνεται και θα παραμένει το ίδιο. Αυτονόητο είναι ότι η σύμβαση μίσθωσης  θα υπογράφεται από όλους αυτούς που υπέβαλλαν κοινή γραπτή προσφορά και στην οποία θα είναι συμισθωτές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτές έγγραφες προσφορές τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Ηγουμενοσυμβούλιο συνοδευόμενες από  τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά –εγγυήσεις έως την 17:15 μ.μ και οι οποίες θα ελέγχονται πάραυτα από το Ηγουμενοσυμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί η όχι συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτών που υπέβαλαν γραπτή προσφορά, ενώ στην συνεχεία και συγκεκριμένα μετά την έγκριση των γραπτών προσφορών από το ηγουμενοσυμβούλιο ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί με προφορικές προσφορές έως και την 18.45 μ.μ. Από την ώρα αυτή και έως το πέρας του διαγωνισμού και δη έως την 19.00 μ.μ οι προσφορές θα είναι γραπτές και κλειστές, με  βάση πάντα την τελευταία προφορική προσφορά. Την 19.00 μ.μ  και δη με το πέρας του διαγωνισμού θα ανοιχθούν οι κλειστές προσφορές και θα εξαχθεί ο πλειοδότης με την μεγαλύτερη προσφορά.

 

Ο διαγωνισμός διέπεται και από τους εξής ειδικότερους όρους:

 

 • Η χρονική διάρκεια της εκμισθώσεως ορίζεται για εννέα έτη, αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της εγκρίσεως των πρακτικών από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο.
 • Το ελάχιστο ετήσιο όριο του μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται στο ποσόν των ευρώ 20.000,00.
 • Το κατακυρωθέν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως, και δη κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός μη δικαιουμένου του μισθωτή σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως και εφεξής και θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 5% μετά το πέρας του δευτέρου μισθωτικού έτους και μέχρι την λήξη της μίσθωσης.
 • Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έκδοση άδειας λειτουργίας, προκειμένου το υπό μίσθωση ακίνητο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται έγκριση από Αρχαιολογία, Πολεοδομία κ.λ.π υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Μονή. Επίσης δια της παρούσης ρητά επιβάλλεται στον πλειοδότη ότι α) το χρηματικό αντάλλαγμα δεν θα δύναται να ξεπερνά το ποσόν των ευρώ 4 ημερησίως για τα Ι.Χ αυτοκίνητα και το ποσόν των ευρώ 10 ημερησίως για τα λεωφορεία, β) θα  υποχρεούται να ανέχεται καθ όλη την διάρκεια της ημέρας, χωρίς να ζητά χρηματικό αντάλλαγμα, την διέλευση των οχημάτων – φορτηγών για την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων των επιχειρήσεων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και της μονοπρόσωπης  ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, όπως επίσης και δεν θα μπορεί να αλλάξει κάτι από τον διαμορφωμένο έως σήμερα χώρο της εν λόγω επιχειρήσεως  καθώς και την διέλευση των οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της  επιχειρήσεως του κ. Μάζη Σπυρίδωνος, ο οποίος όμως θα πρέπει μέχρι την  υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως να απομακρύνει ότι βρίσκεται εντός του υπό μίσθωση χώρου στάθμευσης. Τέλος εντός του υπό μίσθωση ακινήτου υφίστανται 3 βόθροι προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της επιχειρήσεως της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «VRACHOS, πάνω από τους οποίους μπορούν να σταθμεύουν οχήματα. Για την εκκένωση των εν λόγω βόθρων, η οποία θα λαμβάνει χώρα από την 12.00 π.μ έως την 8.00 πρωινή, ο πλειοδότης μισθωτής θα υποχρεούται να επιτρέπει την διέλευση του ειδικού οχήματος άνευ ανταλλάγματος και κατόπιν πάντα συνεννοήσεως για την ώρα με τον νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ» Ιωάννη Κοντοστάνο.
 • Τα εκάστοτε δημοτικά τέλη, καθαριότητας, φωτισμού και αποχετεύσεως, το χαρτόσημο των μισθωτικών αποδείξεων, ως και κάθε άλλη υποχρέωση βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και θα καταβάλλονται από αυτόν αμέσως στα οικεία ταμεία των Οργανισμών, θεωρουμένων και τούτων ως μίσθωμα ως προς τις συνέπειες της μη καταβολής η καθυστέρησης καταβολής αυτών. Ο μισθωτής επίσης θα βαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσης διακηρύξεως, τις νόμιμες κρατήσεις, τα έξοδα και τέλη της συνάψεως της συμβάσεως μισθώσεως.
 • Για κάθε και οποιαδήποτε κατασκευή αναγκαία, ωφέλιμη ή πολυτελή επισκευή που θα απαιτηθεί στο μίσθιο, οποιασδήποτε εκτάσεως, οποιοδήποτε τμήμα αυτού και αν αφορούν αυτές, θα είναι αποκλειστικά υπόχρεος ο μισθωτής και θα παραμένουν προς όφελος του εκμισθωτή και του μισθίου. Αν για την οποιαδήποτε κατασκευή ή επισκευή   απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή υπεύθυνος και υπόλογος θα είναι ο μισθωτής απαλλασσόμενης οποιασδήποτε ευθύνης η εκμισθώτρια.
 • Απαγορεύεται στoν μισθωτή να προβεί στην υπομίσθωση ή στην με οποιονδήποτε τρόπο πα­ραχώρηση της χρήσης του  μισθίου  για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς την έγκριση του εκμισθωτή. Η παράβαση του πιο πάνω όρου συνεπάγεται την  αυτοδίκαιη λύση της  μίσθωσης  και υποχρέωση του  μισθωτή  να αποδώσει την χρήση του μισθίου στον  εκμισθωτή.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τη κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες κάθε φορά αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται στον μισθωτή από την σύμβαση της μισθώσεως, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Ρητώς αναφέρεται ότι ο πλειοδότης μισθωτής θα επιτρέπει δωρεάν την διέλευση όλων των πεζών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και για τον λόγο αυτό στην περίπτωση κατά την οποία τοποθετήσει μπάρα θα πρέπει να αφήσει άνοιγμα τέτοιων διαστάσεων, από το οποίο θα είναι δυνατή η διέλευση τους. Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία ο πλειοδότης μισθωτής κατά την αποχώρηση του από το μίσθιο κλείνει – κλειδώνει την είσοδο του χώρου στάθμευσης θα πρέπει να αφήνει κλειδί στον εκμισθωτή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος στην περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης θελήσει να περιφράξει τον υπό μίσθωση χώρο αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με την Μονή και αυτονόητο είναι ότι δεν θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να περιφραχθεί σε όλο το άνοιγμά της η εκεί υφιστάμενη παραλία καθώς και ο χώρος των δύο προαναφερόμενων επιχειρήσεων.
 • Στο Ν.Π.Δ.Δ παρέχεται  το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστεί σε αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
 • Οποιοσδήποτε θα μετάσχει στο διαγωνισμό υποχρεούται να γράφει στην αρχική του γραπτή προσφορά ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
 • Για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε, υποχρεούται να καταθέσει ως εγγύηση στο Ηγουμενοσυμβούλιο ποσό ίσο με το 25% της τιμής εκκίνησης σε μετρητά ή σε τραπεζική επιταγή ημέρας. Στην περίπτωση κατακυρώσεως της δημοπρασίας το προαναφερθέν καταβληθέν ποσόν των 5.000 ευρώ θα αποτελεί κατά το ποσόν των ευρώ 2.000 εγγύηση της τήρησης των όρων της μισθώσεως και το  υπόλοιπό ποσόν των ευρώ 3.000 θα αφαιρείται- συμψηφίζεται ισόποσα σε δύο δόσεις από τα δύο πρώτα μηνιαία μισθώματα. Το ποσόν της εγγύησης των 2.000 ευρώ θα παραμένει μέχρι λήξεως της μισθώσεως στα χέρια της εκμισθώτριας ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Επίσης απαραίτητο για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι να προσκομίσει στο ηγουμενοσυμβούλιο πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (τουλάχιστον 10 ημερών).
 • Το αγροτεμάχιο – μίσθιο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αντικείμενους προς το έργο της Εκκλησίας.
 • Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισμό ως αντιπρόσωπος άλλου θα πρέπει να καταθέσει στο πιο πάνω Ηγουμενοσυμβούλιο κατά την διάρκεια του διαγωνισμού Συμβολαιογραφικό ειδικό πληρεξούσιο ή ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο να έχει βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα.
 • Κατά τα λοιπά ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και η μίσθωση θα διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Κανονισμού περί Ιερών Ναών και Μονών, του Π.Δ 28-9-1979/ 5-1-1980 περί τρόπου  ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει κ.λ.π σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 16/1971 Κανονιστική Πράξη (ΦΕΚ 143/20.7.1971 Τ. Α’)
 • Αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος αυτός θα επαναληφθεί την Παρασκευή 09-08-2019 τις ίδιες ώρες, στον ίδιο τόπο, χωρίς την επανάληψη νέας διακηρύξεως με βάση τους όρους της παρούσης διακηρύξεως και ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου και με την ίδια διαδικασία.
 • Μετά την προς τον τελευταίο πλειοδότη κοινοποίηση της εγκριτικής πράξεως, αυτός υποχρεούται να εμφανισθεί, χωρίς καθυστέρηση ενώπιον του ανωτέρω Ηγουμενοσυμβουλίου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, άλλος παρερχομένης της δεκαήμερης προθεσμίας αφενός καταπίπτει το ποσόν των ευρώ 5.000 υπέρ της Ιεράς Μονής και αφετέρου θα κατακυρώνεται στο δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη στον οποίο θα γνωστοποιείται η εν λόγω κατακύρωση και ο οποίος εντός δεκαημέρου θα πρέπει να προσέλθει και να υπογράψει την σχετική σύμβαση μισθώσεως. .
 • Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στην θύρα της Ιεράς Μονής και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.
 • Το τοπογραφικό το οποίο αναφέρεται στην αρχή της παρούσης και συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να προμηθευθεί με δικά του έξοδα από το τεχνικό γραφείο του κ Ευστάθιου Μάνθου.

 

Κέρκυρα 22-07-2019

Το Ηγουμενοσυμβούλιο